Ücretlendirme Politikası

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları, 20.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

1.AMAÇ VE KAPSAM

Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Belirlenen hedeflere ulaşılmadığı durumlarda yönetim kurulunun hem kurul olarak hem de üye bazında özeleştirisinin ve performans değerlemesinin yapılması amacıyla bir ücret politikası oluşturulur. Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yüksek performanslarını sürdürme arzularının pekiştirilmesi hedeflenir.

2.İLKELER

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.

Hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer almalıdır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

3.PERFORMANS VE ÜCRETLENDİRME

3.1.Sabit Maaş Ödemeleri

Sabit ücret, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; bu ücret, her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyim dikkate alarak hesaplanır.

 3.2. Ücretlendirme Kriterleri

Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve diğer personele verilecek ücretler, Şirketin sadece kar ya da gelir gibi kısa dönemli performansıyla ilişkilendirilmez. Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılabilir. Bahse konu ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından onaylanır.

Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere, Şirketin performansına bağlı ödeme yapılması mümkün olmakla birlikte, bu ödemeler Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlıdır.

Performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmez. Performansa dayalı ödemeler, alınan risklerin vadesi dikkate alınmak suretiyle ve taksitler halinde yapılabilir.

Performansa yönelik ödemelerde, çalışanların bir önceki dönem performansı değerlendirilir.

Ücret Politikası’nın ve uygulamalarının etkin olarak hayata geçirilebilmesini sağlamaktaki nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket üst düzey yönetimi, Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

Bu Politika kapsamında mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere ilişkin uyum esastır.

4.POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ

Ücret Politikası, Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca Şirket internet sitesinde de yayımlanır.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.