Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı Ünvanı
Başkan Mustafa Tansu
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye Sait Eken
(Yönetim Kurulu Üyesi)

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

MADDE 1:  AMAÇ

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı  Kurumsal  Yönetim Tebliği doğrultusunda  Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulması kararlaştırılmıştır.

Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapacak olan Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin amacı, Şirketin maruz kalabileceği risklerin  izlenmesi  ve  risk  yönetimi  süreçlerinin  yürütülmesi  için gerekli  politikaların geliştirilmesidir.

MADDE 2: DAYANAK

Bu doküman Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

MADDE 3: YETKİ VE KAPSAM

Risk Yönetimi; şirketi etkileyebilecek stratejik, operasyonel, dış çevre ve finansal riskleri tanımlamak ve bu riskleri şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; şirketin yönetim kurulu, üst yönetimi ve tüm diğer çalışanları tarafından stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu’na aittir.

3.1. Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve ihtimale göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin kontrol sistemlerinin oluşturulması,

3.2.  Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi,

3.3.  Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması, konularında çalışmalar yapılması,

3.4. Şirket genelinde risk yönetim politikalarının, anlayışının ve standartlarının belirlenmesi ve gözden geçirilmesi,

3.5. Belirlenen risklerle ilgili gerekli görülen her türlü aksiyon kararının alınması ve uygulanması,

MADDE 4:  KOMİTENİN YAPISI

4.1.  Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu’nun en az iki üyesinden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur,

4.2.  Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir,

4.3.Yönetim Kurulu üyeleri, seçildikleri Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Kurul toplantısında Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerini atar,

4.4.Riskin Erken Saptanması Komitesi, bir sonraki Yönetim Kurulu seçimine kadar görev yapar,

4.5.Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin herhangi bir üyesinin görevine son verilmesi Yönetim Kurulu’nun takdirindedir,

4.6.Yönetim Kurulu herhangi bir komite üyesinin görevine son verilmesi, istifası veya vefatı halinde yerine görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atar.

MADDE 5:  GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5.1.Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar,

5.2 Çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır,

5.3. Yönetim Kurulu’na her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikeleri işaret eder ve çareleri gösterir. Komite, hazırladığı raporu denetçiye de gönderir,

5.4. Gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

5.5. Yıllık faaliyet raporunda yer alacak olan, komitenin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve komitenin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine zemin teşkil etmek üzere yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve Yönetim Kurulu’na sunar,

5.6.Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu’na, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturması için görüşünü sunar,

5.7. Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılmak, modelleri düzenli olarak gözden geçirmek, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri yapmak,

5.8. Risk izleme fonksiyonunu Etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek,

5.9. Şirket genelinde risk yönetim faaliyetlerinin etkinliğini ve sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek,

5.10. Kritik riskleri ve bu risklerle ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip etmek,

5.11. Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması,

5.12. Komite risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

MADDE 6: YÜRÜRLÜK

Bu komitenin görev ve çalışma esasları, mevzuattan kaynaklanacak değişiklik ve güncellemelere bağlı olarak Yönetim Kurulu’nun onayıyla yürürlüğe girer.

MADDE 7: YÜRÜTME

Bu komitenin görev ve çalışma esasları, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.