İHLAS HABER AJANSI A.Ş.

ETİK KURALLAR

Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup, aşağıdaki gibidir. Oluşturulan bu etik kurallar Şirket çalışanlarına ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya internet sitesi vasıtasıyla duyurulmuştur.

Yönetim Kurulumuz;

Şirketimiz, sermaye piyasasının her şeyden önce güvene dayalı olduğunu, bu açıdan etik ilkelerin son derece gerekli olduğunu ancak bu ilkelerin başına hukukun üstünlüğü ve bunun savunulmasının konulmasının gerektiğini; Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket Genel Müdürü ve Murahhas Üye’nin, Muhasebe-Finans bölüm yöneticilerinin;

 • Kamuya açıklanan veya şirketin kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm rapor ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapacaklarını,
 • Şirketin kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve ilkelere uygun davranacaklarını,
 • Bu etik ilkelerin sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edeceklerini ve şirketin tüm faaliyetlerinde yasalara ve şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edecekleri öngörülmektedir.

Bununla birlikte,

Henüz kamuya duyurulmamış olan mali tablolara ilişkin bilgileri içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin etik ilkeler çerçevesinde ketumiyetlerini muhafaza etmeleri öngörülmektedir.

Çalışanlarımız;

 • Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, bu değerlerden hiçbir şekilde taviz vermeyen kişilerdir.
 • Görevli oldukları birim veya bölümde görevlerini şirket yararına disiplinli, özenli ve özverili,  objektif ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak yerine getirirler.
 • Şirket kârlılığı ile pazar payının artırılması için görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler.
 • Konuşma, davranış ve giyim tarzları her zaman makul ve ölçülüdür.
 • Ast-üst ve müşteri ilişkilerinin çalışma hayatındaki öneminin farkındadırlar ve buna göre davranışlarını düzenlerler.
 • Her türlü ilişkilerinde saygılı, ölçülü, mütevazı, aktif ve olumlu davranarak şirket içi ve dışı muhataplarını olumlu etkilerler.
 • Yasalara, mesleki ilkelere ve ilgili mevzuata titizlikle uyarlar.
 • Farklı fikir, bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirerek şirket için en etkili, sağlam ve uygun kararları alırlar.
 • Siyasi, dini, etnik ve ayrımcılık içeren tartışmalar ile yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak dururlar.
 • İfa ettikleri göreve ilişkin gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, mesleki bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler. Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.