6698 KVKK VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU  

GENEL AÇIKLAMALAR  

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların;  

  • Kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı başvuru formunun elden, noter aracılığı 

ile  

  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak ya da   
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi yöntemlerinden biri ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.  

  

Başvuru Yöntemi  

Başvurunun Yapılacağı Adres ve Dikkat 

Edilecekler  

Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun elden ya da noter aracılığı ile  

 Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 A, 21 34197 Yenibosna, Bahçelievler, Istanbul

gönderilecek olan zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır  

Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak 

imzalı başvuru formunun elden ya da noter 

aracılığı ile 

info@iha.com.tr adresine gönderilecek olan epostanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.  

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak 

 ihlashaber@hs03.kep.tr adresine gönderilecek olan epostanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

  

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’ nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’ nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.   

  

BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ  

  

  

AD SOYAD  

 

 

T.C. KİMLİK NUMARASI  

  

 

TELEFON

  

 

E-POSTA  

  

 

ADRES  

  

 

 

  

KURUMUMUZ İLE İLİŞKİNİZ  

  

  

 

Eski Çalışan     

Çalıştığınız Yıllar:     

Ziyaretçi       

Görüştüğünüz Birim/Kişi:   

Özgeçmiş Paylaştım    

Paylaştığınız Tarih:  

Tedarikçi/Hizmet   

Sağlayıcı  

Çalıştığınız Firma ve Pozisyonunuz:   

Diğer      

Açıklayınız:  

1 

 

    

  

LÜTFEN KVKK KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ  

  

  

Adresime gönderilmesini istiyorum.  

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  

KEP adresime gönderilmesini istiyorum.  

  

Bu başvuru formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Kurumumuz ek evrak (Kimlik, ehliyet gibi.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.  

  

Başvuruda Bulunan İlgili Kişinin (Kişisel Veri Sahibinin);  

Adı Soyadı  

Başvuru Tarihi  

İmzası  

 

 

 

 

 

 

 

Bir başkası adına başvuru yapıyor iseniz, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir, yetkili makam tarafından düzenlenmiş/onaylanmış belgeleri (veli/vasi olduğunuzu gösterir belge, özel yetki içeren vekaletname vb.) başvuru formu ile birlikte iletmeniz gerekmektedir. Aynı şekilde, şirketimizin başvuruya yanıtının başkası adına elden teslim alınabilmesi için, söz konusu belgelerin sunulması gerekmektedir. 

 

2